Definicje:

Administrator („Monolibro”) – Marcin Kadziolka, calle Profesor Manuel Broseta 6-3-7, 46119 Náquera, Hiszpania. Numer identyfikacji podatkowej: ESY7053919V, email: kontakt@monolibro.es, telefon: +34 624 068 688.

Sklep – prowadzona przez Monolibro platforma teleinformatyczna, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego, oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Produkt – rzecz ruchoma, w tym książki i inne rzeczy oferowane przez Monolibro za pośrednictwem Sklepu.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Monolibro niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
b. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

1.2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Monolibro usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Monolibro. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4.3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie adres: Monolibro Marcin Kadziolka, calle Profesor Manuel Broseta 6-3-7, 46119 Náquera, Hiszpania, z dopiskiem „reklamacja”.

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.). Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres Monolibro. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.